การขับเคลื่อนจริยธรรม

คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อยจริยธรรม

O40_1 คำสั่งตั้งกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 2566.pdf

แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts 

O40_2 do_and_dont.pdf

กิจกรรมเสริมสร้างส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน

      -  สนับสนุนการเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

      -  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา